Eerste aanstelling van (on)bezoldigde gastprofessoren

Mandaten van gastprofessoren zijn in de regel deeltijds en voor een hernieuwbare periode van maximum 3 jaar. Ze kunnen enkel voltijds zijn bij sabbatverlof aan een andere universiteit.
De recrutering van gastprofessoren gebeurt onder externen. Dit betekent dat diegenen die op de loonlijst van de UGent staan niet in aanmerking komen. Externen die opgenomen zijn op de lijsten voor deelname aan de verkiezing van de raad van bestuur van de UGent komen evenmin in aanmerking. In afwijking hiervan komen de wetenschappelijk medewerkers van de Strategische Onderzoekscentra die werkzaam zijn binnen de UGent wel in aanmerking voor een aanstelling als gastprofessor.
Gastprofessoren worden enkel voor opdrachten van onderwijs en/of onderzoek aangesteld, en dit omwille van hun wetenschappelijke en/of professionele verdiensten of specifieke algemeen erkende deskundigheid.
Voor gastprofessoren met een onderzoeksopdracht geldt dat de voorgestelde gastprofessor in het bezit is van een doctoraat op proefschrift en voldoet aan vier van de zes kwaliteitscriteria die betrekking hebben op de onderzoeksoutput, het onderzoeksmanagement en de onderzoeksanciënniteit van de kandidaat (zie reglement).
Bij aanstelling van gastprofessoren met een onderwijsopdracht kan - mits afdoende motivering - worden afgezien van de voorwaarde dat de betrokken gastprofessor houder moet zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma of certificaat.

Procedure eerste aanstelling van bezoldigde en onbezoldigde gastprofessoren

(voor de aanstelling van een gastprofessor in het kader van de vervanging van een ZAP-lid die een onderzoekssabbatical uitvoert kan een verkorte procedure gevolgd worden)

 1. De vakgroepvoorzitter bezorgt de tekst 'inpassing in de strategische krachtlijnen van de vakgroep' van het nieuwe mandaat aan de voorzitter en secretaris van de AP/ATP-Beleidscommissie. In deze tekst wordt de nood en toegevoegde waarde van het gastprofessoraat voor de FEA en de UGent aangetoond. In de inpassingstekst wordt een duidelijke taakomschrijving van de nieuwe gastprofessor opgenomen.
 2. De AP/ATP-Beleidscommissie formuleert een advies t.a.v. de Faculteitsraad over het voorstel van de vakgroep om een mandaat van gastprofessor ter beschikking te krijgen én over de inpassingstekst.
 3. Voor de samenstelling van de ad-hocbeoordelingscommissie bezorgt de vakgroepvoorzitter aan de decaan de namen van hoogstens vijf ZAP-leden, waaronder minstens één ZAP-lid dat verbonden is aan een andere UGent-vakgroep dan de betrokken vakgroep, en waarvan ten hoogste 3 leden hetzelfde geslacht hebben.
 4. De ad-hocbeoordelingscommissie wordt als volgt verder aangevuld (waarbij er wordt op toegezien dat de volledige ad-hocbeoordelingscommissie genderevenwichtig is samengesteld, d.w.z. ten hoogste 2/3 van de commissieleden hebben hetzelfde geslacht):
  • op voorstel van de decaan: minstens één ZAP-lid te kiezen uit een vaste pool die bestaat uit de decaan, de onderwijsdirecteur, de academisch secretaris, de voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, de FEA-ZAP-leden in de universitaire Onderzoeksraad, de prodecaan en de facultaire ZAP-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur + hoogstens vier extra ZAP-leden (of niet-UGent-medewerkers met een gelijkwaardig statuut) + de voorzitter van de ad-hocbeoordelingscommissie (ZAP-lid);
  • op voorstel van de OAP-geleding: 2 OAP-vertegenwoordigers (1 man + 1 vrouw; max. 1 lid uit de betrokken vakgroep)
  • op voorstel van de ATP-geleding: 2 ATP-vertegenwoordigers (1 man + 1 vrouw; max. 1 lid uit de betrokken vakgroep);
  • op voorstel van de studentengeleding: 1 studentenvertegenwoordiger.
 5. De Faculteitsraad bespreekt de inpassingstekst en stelt de ad-hocbeoordelingscommissie aan.
 6. De vakgroepvoorzitter bezorgt aan de voorzitter van de ad-hocbeoordelingscommissie het door de kandidaat-gastprofessor ingevulde sollicitatieformulier.
 7. Op basis van het ingevulde sollicitatieformulier, de goedgekeurde inpassingstekst, eventueel ander aangeleverd materiaal en de proefles (ingeval van een mandaat met onderwijsopdracht) stelt de ad-hocbeoordelingscommissie haar verslag op voor de aanstelling van de gastprofessor. De ad-hocbeoordelingscommissie beslist op basis van de reeds aangeleverde documenten of een visietekst en/of een onderzoeksplan van de voorgestelde gastprofessor nodig zijn om tot een gefundeerd voorstel te komen.
  In elk geval bevat het verslag van de ad-hocbeoordelingscommissie minstens de volgende elementen:
  • de inpassingstekst in de strategische krachtlijnen van de vakgroep (met o.a. de taakomschrijving van de nieuw aan te stellen gastprofessor);
  • de wetenschappelijke en/of professionele verdiensten en specifieke algemeen erkende deskundigheid van de nieuw aan te stellen gastprofessor;
  • het voorstel van de opdracht (onderwijs en/of onderzoek);
  • het voorstel van de aanstellingstermijn (met ingangsdatum en duur van het mandaat);
  • bij een bezoldigd gastprofessoraat: het voorstel van de graad en de salarisschaal van de nieuw aan te stellen gastprofessor.
 8. Uit het verslag blijkt dat de voorgedragen kandidaat (onder meer) voldoet aan vier van de zes vereisten indien het een mandaat betreft dat onderzoeksactiviteiten omvat.
 9. Het verslag wordt voor de vergadering van de Faculteitsraad overgemaakt aan het decanaat (voor een mandaat van bezoldigd gastprofessor ten laatste 10 werkdagen vóór de vergadering van de Faculteitsraad, voor een mandaat van onbezoldigd gastprofessor ten laatste 6 werkdagen vóór de vergadering van de Faculteitsraad).
 10. Bij een voorstel voor een mandaat van bezoldigd gastprofessor brengt de Facultaire Loopbaancommissie ZAP advies uit over het voorstel van salarisschaal.
 11. De Faculteitsraad beslist over de aanstelling van gastprofessoren met enkel een onderwijsopdracht. Voor de aanwerving van gastprofessoren met een ruimere opdracht dan enkel onderwijs brengt de Faculteitsraad advies uit t.a.v. het bestuur.
 12. Het Bestuurscollege beslist over de aanstelling van gastprofessoren met een ruimere opdracht dan enkel onderwijs.