De jaarrekening van vzw's en stichtingen

Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw's en stichtingen

Omschrijving opleiding

In vzw's en stichtingen wordt de jaarrekening langzaam maar zeker een vertrouwd begrip. Meer en meer wordt het ook actiever gebruikt als een (financieel) managementinstrument. Toch is het voor velen nog een abstract begrip en wordt de jaarrekening vaak goedgekeurd zonder kennis van zaken bij de betrokkenen.  Soms wordt het ook nog aanzien als een louter administratieve last, terwijl een jaarrekening, indien opgemaakt volgens de regels van de kunst, een schat aan informatie bevat omtrent de (financiële) werking van de vzw of stichting.

Tijdens deze opleiding worden aan de hand van het gestandaardiseerd volledig (VOL), verkort (VKT) en micro (MIC) model van de jaarrekening, zoals opgelegd door de Nationale Bank van België (Afdeling Balanscentrale), de verschillende onderdelen van de jaarrekening in detail besproken. Concreet zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • de elementen die toelaten de vzw of stichting te identificeren;
  • de verschillende rubrieken van de balans;
  • de verschillende rubrieken van de resultatenrekening;
  • de resultaatverwerking (o.a. aanleggen van bestemde fondsen);
  • de verschillende toelichtingen bij de balans en resultatenrekening (o.a. relaties met verbonden entiteiten en bestuurders);
  • de verschillende rubrieken van de sociale balans;
  • de samenvatting van de waarderingsregels;
  • het verslag van de commissaris
  • de opgave van de bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt; en
  • het jaarverslag

Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het kunnen lezen en interpreteren van het eindproduct ervan, zijnde de jaarrekening.

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met de jaarrekening van een vzw of stichting. Ook voor medewerkers van toezichthoudende/subsidiërende overheden die in het kader van hun toezicht of afrekeningsdossier in contact komen met de jaarrekeningen van vzw's en stichtingen, kan deze opleiding bijdragen tot een beter begrip en inzicht in deze rapportering. Voor het volgen van deze opleiding is geen boekhoudkundige voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.