Mensenrechtenbeleid

In een notendop

De UGent is een sociaal geëngageerde universiteit. De instelling stimuleert het respect voor de mensenrechten en minimaliseert de risico’s op mensenrechtenschendingen. Het mensenrechtenbeleid van de UGent is geïnspireerd op de basisprincipes van de VN voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de aanbevelingen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

  • Concreet zal de UGent niet bijdragen tot, noch voordeel halen uit, schendingen van mensenrechten (negatieve dimensie). Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt de UGent activiteiten die de toepassing van mensenrechten bevorderen (positieve dimensie).
  • Om te voorkomen dat er voordeel wordt gehaald uit mensenrechtenschendingen, worden samenwerkingen met een externe partner preventief aan een mensenrechtentoets onderworpen.
  • Om te kunnen reageren op toekomstige mensenrechtenschendingen, bevat elke samenwerkingsovereenkomst een mensenrechtenclausule. Dit laat toe de samenwerking te beëindigen wanneer de partner betrokken is bij een ernstige of systematische schending van mensenrechten.

Preventief: Mensenrechtentoets

Alle nieuwe of hernieuwde UGent-samenwerkingen worden voorafgegaan door een mensenrechtentoets.

De mensenrechtentoets bestaat uit twee vragen:

  1. Is het waarschijnlijk dat de activiteiten tijdens de samenwerkingen bijdragen tot schendingen van mensenrechten?
  2. Is de partner betrokken bij ernstige of systematische schendingen van mensenrechten? 

Bij een positief antwoord op een van de vragen signaleer je de samenwerking of de activiteit bij de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek via de ‘Mensenrechtentoets Meldingsfiche’.

Voor hulp bij het beantwoorden van deze twee vragen, zie de Wegwijzer Mensenrechtentoets.

Verder zijn volgende zaken belangrijk:

Reactief: Mensenrechtenclausule

Alle samenwerkingsovereenkomsten bevatten een mensenrechtenclausule. Deze laat toe de samenwerking te beëindigen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat één van de partijen betrokken is bij een ernstige of systematische schending van mensenrechten. Zo kan men reageren op mensenrechtenschendingen door de partner die pas ontstonden nadat de samenwerking werd opgezet of die niet voldoende gekend waren bij het aangaan van de samenwerking. Gezien de clausule op een wederkerige manier is opgesteld, kan ook de UGent verantwoordelijk worden gehouden.

De clausule wordt alleen toegepast als een laatste redmiddel, na het aangaan van een dialoog met de partnerinstelling. 

De standaardclausule gaat als volgt: “De partijen garanderen dat ze de mensenrechten zullen respecteren. Deze overeenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd met onmiddellijke ingang wanneer de wederpartij betrokken is bij een ernstige of systematische schending van de mensenrechten.”

Contracten waar de UGent geen ruimte heeft om de voorwaarden te onderhandelen of waar de beëindigingsclausule zonder voorwerp is, behoeven geen mensenrechtenclausule (bv. overeenkomsten voor eenmalige prestaties). De mensenrechtentoets blijft wel van toepassing.

Contacteer de Commissie Mensenrechtenbeleid voor meer informatie over de mensenrechtenclausule.

Commissie Mensenrechtenbeleid

De Commissie Mensenrechtenbeleid adviseert UGent-medewerkers graag in concrete dossiers, over een geplande samenwerking, de mensenrechtentoets, en mogelijke maatregelen om het risico op mensenrechtenschendingen te beperken. De Commissie werkt vertrouwelijk en maakt de informatie die ze ontvangt niet publiek.

Details en contactgegevens

Specifieke bezorgdheden

In bepaalde regio’s bestaat er een brede bezorgdheid rond de betrokkenheid van onderzoeksinstellingen bij mensenrechtenschendingen. De Commissie roept UGent-medewerkers bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen bij samenwerkingen met instellingen uit onderstaande regio’s.

Turkije

Iran

Wit-Rusland

Egypte

Rusland

Bevorderen mensenrechten

De UGent ondersteunt en ontwikkelt ook initiatieven die de toepassing van mensenrechten bevorderen. Onderstaande initiatieven zijn hier een voorbeeld van: