Onderwijs van de toekomst

Uit een recente denkoefening (2021) over ‘het onderwijs van de toekomst’ met diverse stakeholders (studenten, lesgevers, kwaliteitszorgmedewerkers, onderwijsondersteuners, onderwijsdirecteuren) bleek dat de UGent wil blijven inzetten op de zes strategische doelstellingen als basis van het onderwijsbeleid. Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst is het echter nodig te focussen op drie bijkomende speerpunten: (1) future-proof curricula, (2) levenslang leren, en (3) Blend@UGent. Deze drie speerpunten worden als extra inhoudelijke uitdieping en verrijking toegevoegd aan de huidige onderwijsvisie, de strategische onderwijsdoelstellingen en het onderwijsbeleid. De ambitie van de UGent is om studenten zo te vormen dat ze permanent lerende burgers worden die bovendien change-agents zijn die de maatschappij van morgen niet alleen beleven maar ook maken. Om deze onderwijsvisie versneld te kunnen implementeren werd aan de UGent APOLLO 8 in het leven geroepen, dat verwijst naar 8 strategische onderwijsprojecten die worden uitgerold van november 2021 tot oktober 2023.

1. Future-proof opleidingen

In de komende 5 jaar zullen de opleidingen hun curricula tegen het licht houden en aftoetsen aan vijf future-proof criteria:

  • Biedt de opleiding een weloverwogen balans van leerkansen voor het verwerven van enerzijds de essentiële onderzoeksgebaseerde disciplinespecifieke competenties en anderzijds ook voor het verwerven van generieke competenties, vanuit de idee van de ‘T-shaped professional’?
  • Biedt de opleiding voldoende mogelijkheden voor een multi- en interdisciplinaire invulling van het curriculum waarbij studenten uit verschillende disciplines met elkaar in interactie gaan?
  • Heeft de opleiding het ‘stepping stone-principe voor internationalisering’ systematisch geïntegreerd voor het verwerven van internationale en interculturele competenties?
  • Is de opleiding voldoende verankerd in de maatschappij, krijgen studenten de kans om in contact te komen met maatschappelijke spelers, worden ze aangespoord tot maatschappelijk engagement, is de opleiding in overeenstemming met toekomstige maatschappelijk noden, gebaseerd op/gebruik makend van ‘real-life challenges’?
  • Staat de student in de opleiding centraal? Biedt de opleiding flexibele leerkansen en leerwegen zodat het voor studenten mogelijk is om hun opleiding te personaliseren?

2. Levenslang leren

Inzetten op levenslang leren is een belangrijke uitdaging voor het hoger onderwijs van de toekomst. Het leren stopt niet wanneer het initieel diploma behaald is. De UGent maakte met het ‘strategisch beleidsplan levenslang leren’ Raad van bestuur (2020) de expliciete keuze om een compagnon de route te worden van iedereen die zich tijdens de loopbaan blijvend verder wil bekwamen. Ze ziet het als haar opdracht om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de samenleving. Hiertoe zal een uitgebreid aanbod voor levenslang leren voorzien worden dat gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. Een intensieve samenwerking op het gebied van levenslang leren tussen de UAntwerpen, de VUB en de UGent zal zorgen voor een optimale afstemming van het aanbod, het opstarten van nieuwe gezamenlijke initiatieven en voor gemeenschappelijke communicatie naar het brede publiek via de Nova Academy.

3. Blend@UGent

De visie Blend@UGent  die tijdens de coronaperiode ontwikkeld werd, biedt een kader voor een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online en on campus onderwijs. Deze doordachte mix kan niet enkel worden toegepast op het niveau van de lesgever of het opleidingsonderdeel, maar ook op het niveau van de opleiding en elk modeltrajectjaar. Fysieke aanwezigheid op de campus zal een kerneigenschap blijven van het interactief en activerend onderwijs dat de UGent voor haar studenten beoogt. Maar digitalisering zal in de toekomst een belangrijkere plaats innemen. Het verder operationaliseren van de Blend@UGent visie in de toekomst vergt een grondige bespreking binnen de opleidingscommissies en binnen het team van alle lesgevers, de onderwijsondersteuners en de studenten. Dit is een proces dat tijd zal vergen, maar lesgevers en opleidingen worden uitgenodigd en aangemoedigd om hier in de komende jaren werk van te maken.

Om werk te maken van de drie bovenstaande speerpunten kan de UGent rekenen op twee belangrijke hefbomen: 1) het APOLLO 8-project en 2) ENLIGHT: een Europese Universiteit — Universiteit Gent


Bijlagen