Het onderwijsaanbod aan de UGent

Wat verstaat de UGent onder een aantrekkelijk onderwijsaanbod?

De UGent streeft naar een breed, maatschappelijk relevant en rationeel onderwijsaanbod:

 • een evenwichtig aanbod dat het midden houdt tussen brede competentieontwikkeling enerzijds en (hyper)specialisatie anderzijds in elke initiële opleiding en afstudeerrichting.
 • een rationeel aanbod door:
  • interfacultaire, interuniversitaire of internationale samenwerking,
  • het samenvoegen van opleidingsonderdelen,
  • het aanbieden van gemeenschappelijke vakken in verschillende opleidingen,
  • het afbouwen van vakken of opleidingen.

 • een kwaliteitsvol aanbod van niet-initiële opleidingen dat zich richt op specialisatie en levenslang leren, naast het initiële onderwijs.

 • een regionaal gespreid en internationaal aanbod dat zorgt voor een unieke profilering van de verschillende UGent-campussen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en de kansen die de Ghent University Global Campus in Korea biedt, optimaal benut.
 • een maatschappelijk relevant aanbod dat afgestemd is op de noden van de samenleving. In co-creatie wordt het aanbod vormgegeven met het werkveld, alumni en internationale peers.

Wie draagt bij tot dit onderwijsaanbod?

Studenten

De UGent heeft een lange traditie van studentenbetrokkenheid.

 • Individuele studenten laten hun stem horen via meerdere bevragingen.
 • Studentenvertegenwoordigers praten, denken en beslissen mee over onderwijs op opleidings-, facultair en universiteitsbreed niveau.

Opleidingen

 • De Opleidingscommissies (OC’s) stellen wijzigingen voor aan het opleidingsaanbod (bachelor-, master-na-bachelor, master-na-masteropleidingen, schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s).
 • De Academies voor levenslang leren in de faculteiten werken het aanbod voor levenslang leren uit.

Faculteiten

 • De wijzigingen aan het opleidingsaanbod (bachelor-, master-na-bachelor-, master-na-masteropleidingen, schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s) worden door de facultaire Commissie Kwaliteitszorg (CKO) en de Faculteitsraad (FR) van advies voorzien.
 • De goedkeuring voor aanpassingen aan het aanbod levenslang leren verloopt via de stuurgroep van de Academies voor Levenslang leren.

Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)

 • Gunstig geadviseerde voorstellen voor wijzigingen aan het onderwijsaanbod worden ingediend bij DOWA. Die legt ze ter goedkeuring voor aan de Commissie Programma’s of aan de Commissie Levenslang leren of aan het bestuur afhankelijk van de verleende bevoegdheidsdelegaties.
 • Voorstellen die voor de goedkeuring een externe procedure moeten doorlopen, worden eveneens door DOWA opgevolgd.

Commissie Programma’s

 • De Commissie Programma’s geeft advies over het initiële opleidingsaanbod, meer bepaald over:
  • programmawijzigingen,
  • toelatingsvoorwaarden tot opleidingen,
  • de inrichting van jaarvakken,
  • strikte volgtijdelijkheid,
  • wijzigingen aan het opleidingsaanbod
   (bijvoorbeeld: wijziging van afstudeerrichtingen, naamsveranderingen, …).
 • Als voorzitter van de Commissie Programma’s keurt de Directeur Onderwijsaangelegenheden de adviezen goed. De andere stemgerechtigde leden zijn interne experten op het gebied van opleidingsprogramma’s en onderwijs: de academisch beheerder, ZAP’ers, AAP’ers en studenten.

Commissie Levenslang leren

De Commissie Levenslang leren is het centrale orgaan voor het aanbod levenslang leren aan de UGent. Zij werkt het beleid rond levenslang leren uit en houdt het overzicht op het totale aanbod levenslang leren aan de UGent. De Commissie Levenslang leren:

 • keurt
  • nieuwe postgraduaatsopleidingen goed.
  • de inschrijvingsgelden voor de kort- en langlopende opleidingen en de postgraduaatsopleidingen goed;
 • sluit nieuwe
  • interuniversitaire samenwerkingsovereenkomsten over kort- en langlopende opleidingen en postgraduaatsopleidingen af, of wijzigt bestaande overeenkomsten;
 • staat in voor de kwaliteitszorg van alle initiatieven levenslang leren.

Als voorzitter van de Commissie Levenslang leren treedt de Directeur Onderwijsaangelegenheden op. De andere stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers uit de Academies voor Levenslang leren, AAP-, ATP- en studentenvertegenwoordigers en vier externe experten uit het werkveld.

Voor wie realiseert de UGent een onderwijsaanbod?

De UGent richt zich:

 • tot iedereen die een eerste academisch diploma wil behalen via haar onderwijsaanbod van bachelor-, master-na-bachelor-, master-na-masteropleidingen, schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s.
 • tot levenslang lerenden via haar aanbod aan postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen die hun competenties willen verdiepen, verbreden of actualiseren.
 • tot alle studenten in het binnen- en buitenland zowel met haar initiële opleidingen als met haar niet-initieel onderwijs.

Meer weten?