FAQ

Inschrijven

Kan ik met een masterdiploma behaald aan een hogeschool de lerarenopleiding volgen?
Ja.


Kan je in de bacheloropleiding al starten met de SLO?

De SLO kan pas worden aangevat:

  • gelijktijdig met een inschrijving in een master
  • als deel van de masteropleiding als er een minor/ major lerarenopleiding of onderwijs wordt aangeboden
  • na de masteropleiding

Sommige bacheloropleidingen laten toe opleidingsonderdelen uit de SLO op te nemen in het curriculum.
Het diploma van leraar wordt pas uitgereikt na het behalen van het masterdiploma.


Ik heb een diploma van professionele bachelor secundair onderwijs en een masterdiploma. Moet ik de SLO nog volgen?

Neen, je hoeft de SLO niet meer te volgen. Op basis van het reeds behaalde diploma van leraar krijg je ook een vereist bekwaamheidsbewijs voor de derde graad secundair onderwijs.


Ik heb een diploma van professionele bachelor kleuter of lager onderwijs en een masterdiploma. Moet ik de SLO nog volgen?

Een diploma van leraar kleuter- of lager onderwijs volstaat om onder voldoende geachte bekwaamheid les te geven in de derde graad secundair onderwijs. Wil je echter vereiste bekwaamheid om les te geven in de derde graad, dan zal je via een verkort traject de specifieke lerarenopleiding moeten volgen.


Kan ik nog inschrijven in het tweede semester?

Vanaf 1 oktober tot eind februari kan er enkel nog ingeschreven worden mits een toelating tot laattijdige inschrijving. 

Let wel: de toelating om laattijdig in te schrijven impliceert vanaf 15 oktober dat men niet alle opleidingsonderdelen kan opnemen. Er kan niet meer gestart worden met Vakdidactiek I en Stage.

Kan ik het inschrijvingsgeld betalen met opleidingscheques?

Opleidingscheques kunnen enkel nog gebruikt worden:

  1. door studenten die nog GEEN hoger diploma behaalden 
  2. in het kader van loopbaanbegeleiding bij de VDAB
    Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding bij de VDAB een loopbaangerichte opleiding wil volgen.  Meer info vind je hier.

 

Kan je de SLO spreiden over 2 jaar ?
Je kan de specifieke lerarenopleiding (SLO) gerust spreiden over 2 (of meer) academiejaren.

Via de online Oasis-applicatie stel je zelf je curriculum samen waarbij je enkel de vakken toevoegt die je wil volgen.
Bij je inschrijving zal je aanvankelijk voor een voltijdse opleiding moeten betalen. Nadat je curriculum vastgelegd is, zal je studiegeld herberekend worden (ten laatste maart/april) volgens het aantal studiepunten dat je effectief volgt.

Inhoud

Ik heb in mijn masteropleiding een vak gevolgd dat inhoudelijk overeenkomt met één van de vakken van de SLO. Hoe kan ik hiervoor een vrijstelling krijgen?
De aanvraag van een vrijstelling, met het formulier te vinden op de website, wordt gericht aan de curriculumcommissie, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent.

Bij die aanvraag voeg je zoveel mogelijk informatie toe over de vakken op basis waarvan je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling (kopie diploma, puntenbriefjes, korte inhouden van de vakken, inhoudstafel van gebruikte handboeken). Vergeet niet je naam, adres en studentnummer te vermelden.
Let op: de aanvraag van vrijstellingen is gebonden aan deadlines!
Meer info over de procedure vind je via www.lerarenopleiding.ugent.be/ (kies administratie en vervolgens 'vrijstellingen').


Ik heb in het verleden een aantal vakken gevolgd van de AILO opleiding. Krijg ik hiervoor vrijstellingen in de SLO?

Je kan een vrijstelling aanvragen voor vakken die equivalent verklaard zijn. Een overzicht van de equivalenties tussen AILO- en SLO-opleidingsonderdelen kan je opvragen via .
De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen vind je in de vorige vraag.

Wat moet je doen als je SLO-vak(ken) hebt gevolgd als keuzevak of binnen een minor van je masteropleiding?
Credits voor SLO-opleidingsonderdelen behaald tijdens de masteropleiding worden overgenomen in je SLO-curriculum, op voorwaarde dat het op precies hetzelfde opleidingsonderdeel gaat. Hiervoor dient dit formulier gedownload, ingevuld, en zo snel mogelijk teruggestuurd te worden naar de FDO. De FDO zorgt ervoor dat de credit van die opleidingsonderdelen in het curriculum van de SLO opgenomen wordt.


Ik wil twee vakdidactieken volgen, is dit mogelijk?

Je kan als keuzevak een tweede vakdidactiek (maar geen uitdieping of tweede stage) kiezen. Aangezien aanwezigheid verplicht is tijdens de lessen vakdidactiek dien je vooraf de lessenroosters te controleren op eventuele overlap.
Een tweede vakdidactiek als keuzeopleidingsonderdeel moet goedgekeurd worden door de vakdidacticus, die nakijkt of je afdoende studiepunten in het vakgebied hebt gehad in je basisopleiding.


Kan je stage doen in een andere provincie?

Dit is afhankelijk van de SLO afstudeerrichting die je volgt, maar in de meeste richtingen is dit mogelijk. Bespreek dit vooraf met de mensen van de vakdidactiek. Voor LIO's kan de LIO-school in gelijk welke Vlaamse provincie gevestigd zijn.


Kan ik (een deel van) de SLO volgen in het buitenland via een uitwisselingsprogramma?

Er is een beperkt aantal Erasmusplaatsen voor SLO-studenten. Wie tijdens zijn vooropleiding reeds naar het buitenland ging met Erasmus kan dit opnieuw tijdens de SLO, maar zonder beurs. In regel wordt de stage in Vlaanderen afgewerkt. Enkel wanneer de verantwoordelijke vakdidacticus goede contacten heeft met een collega in het buitenland en een goede begeleiding en evaluatie gegarandeerd zijn, kan (een deel van) de stage in het buitenland plaatsvinden. Aanmelden moet gebeuren in februari-maart van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin de lerarenopleiding wordt gevolgd. Meer info:  of

Kan ik afstuderen na het eerste semester?

Afstuderen in februari is enkel mogelijk als je enkel opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of stage (als regulier student of LIO) nog moet afwerken. Uiteraard moet je alle stageopdrachten voor eind januari kunnen afwerken.

Moet ik nog een masterproef schrijven tijdens de lerarenopleiding aan de UGent?
In het programma van de lerarenopleiding is geen masterproef opgenomen.

Werken en studeren

Hoe zwaar is het om voltijds te werken en voltijds te studeren?
De SLO is een opleiding met de omvang van een volledig studiejaar (60 studiepunten) en kan in principe in één jaar afgewerkt worden. De ervaring wijst uit dat de combinatie van een voltijdse baan met de voltijdse opleiding slechts haalbaar is wanneer de student over voldoende mogelijkheid beschikt om verlof te nemen. Het al dan niet kunnen combineren van werken en studeren verschilt uiteraard van student tot student en hangt af van tal van omstandigheden (flexibiliteit op het werk, gezinsomstandigheden, enz...).
De SLO biedt evenwel een flexibel studietraject aan. Je kunt de lerarenopleiding spreiden over twee of meerdere jaren. Zo wordt de combinatie van een baan met de deeltijdse SLO wel haalbaar. De algemene opleidingsonderdelen worden in avondonderwijs aangeboden. Op die manier kunnen werkstudenten na de werkuren de lessen volgen. Voor de vakdidactische vakken is aanwezigheid verplicht en deze vakken kunnen uitsluitend in dagonderwijs gevolgd worden.
Algemene info vind je op de facultaire website over werken en studeren .  Kan je aantonen dat je minstens 80u/maand werkt dan kan je een werkstudentstatuut aanvragen.
Voor praktische vragen over het combineren van je stage met werk, neem je best contact op met de vakdidacticus.


Ik werk / volg een masteropleiding en kan dus niet naar de lessen komen, is dit een probleem?

Voor de algemene vakken is het normaal gezien geen probleem als je de lessen niet allemaal kan volgen. Toch is het aan te raden, zeker voor de vakken die een deel oefeningen omvatten, om contact te nemen met de betrokken lesgever. De lessen voor de algemene vakken staan 's avonds geprogrammeerd.
De stage en vakdidactiek (meestal op woensdagnamiddag) afwerken zonder de lessen te volgen, is niet mogelijk. Voor LIO-studenten is een apart traject uitgewerkt, maar ook hier kan aanwezigheid tijdens een aantal vakdidactische sessies vereist zijn.

LIO

Ik heb af en toe een interim-opdracht, kan ik de SLO volgen via het LIO-traject?
In principe moet je om erkend te worden als LIO een jaaropdracht hebben van minstens 5 lesuren/ week. Studenten met een korte interim-opdracht in de loop van het academiejaar kunnen vanaf een bepaalde omvang van de opdracht stagevermindering krijgen, mits zij een alternatieve opdracht uitwerken.


Kan ik de algemene vakken en het keuzevak als regulier student volgen en enkel de didactiek en stage als LIO afwerken?

Dit is in principe mogelijk, maar aangezien het LIO-traject voorziet in opdrachten voor de algemene vakken die betrekking hebben op je lesopdracht binnen de school, is het aangewezen ook deze vakken binnen het LIO-traject af te werken.


Als de combinatie met mijn lesopdracht te zwaar blijkt te zijn gedurende het schooljaar kan ik dan als LIO mijn taken indienen in de tweede examenperiode?

Het is voor alle taken mogelijk om in te dienen in de tweede examenperiode. Je moet er wel rekening mee houden dat er voor het vak stage geen tweede examenkans mogelijk is (tenzij het gaat om het afwerken van het stageportfolio). Extra preservice stage dient dus afgewerkt te worden voor het einde van de paasvakantie.

Lesgeven

Kan ik al lesgeven zonder diploma van leraar?
Ja, maar je wordt minder bezoldigd. Als je nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt, kan je maar voor beperkte tijd les geven (met name voor een periode gelijk aan de minimumduur van de opleiding = 1 jaar, plus één schooljaar). Daarna kun je in principe enkel lesgeven op basis van korte interims of indien de school geen kandidaat vindt die aan alle bekwaamheidseisen voldoet.


Welke vakken mag ik geven?

Iedereen met een masterdiploma (en diploma van leraar), kan in principe alle algemene vakken onderwijzen in het secundair onderwijs, omdat daarvoor een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs volstaat.
Op de website www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen kan je per diploma opzoeken voor welke vakken je over een vereist geacht bekwaamheidsbewijs beschikt. Deze vakken worden bepaald door je masterdiploma.
Meer info over de soorten bekwaamheidsbewijzen vind je in de volgende vraag.


Kan ik op basis van mijn diploma van academische bachelor lesgeven?

Ja, mits het behalen van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Let wel: op basis van een academische bachelor kan de SLO (voorlopig) niet aan een universitaire instelling gevolgd worden!

Wat is het verschil als je wil lesgeven met diploma van leraar of zonder het diploma?
Iedereen die een master of licentiaatsdiploma én een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar of geaggregeerde) bezit, heeft een "vereist" of "voldoende" geacht bekwaamheidsbewijs. Zonder pedagogische bekwaamheid heb je een "ander bekwaamheidsbewijs" wat gevolgen heeft voor je aanwerving en verdere carrière.
De houder van het vereiste bekwaamheidsbewijs (VE) komt rechtstreeks in aanmerking om het vak te onderwijzen dat overeenkomt met zijn behaalde diploma en specialiteit. Een master geschiedenis met een diploma van leraar heeft bijv. een vereist bekwaamheidsbewijs om geschiedenis en cultuurwetenschappen in de tweede en derde graad van het secundair te onderwijzen.
De inrichtende macht van de school kan eveneens een leerkracht aanstellen die in het bezit is van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO). Concreet betekent dit dat om het even welk licentie of masterdiploma, of elk diploma van het hoger onderwijs met twee cycli (bijvoorbeeld licentiaat vertaler of tolk) aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft om vakken als Nederlands, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, fysica, economie, informatica, media,... te mogen onderwijzen.
Het is dus het masterdiploma dat bepaalt of je een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebt. De verloning van VE en VO is gelijk.

Aansluitend bij het bovengenoemd voorbeeld kan bij gebrek aan houders van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs ook een beroep worden gedaan op iemand die in het bezit is van een 'ander' bekwaamheidsbewijs, dit is een master/licentiaat die (nog) niet over een bewijs van pedagogische bekwaamheid beschikt. Er is dan een lagere weddenschaal van toepassing. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden: de indienstneming is beperkt tot de duur van één schooljaar (maar kan hernieuwd worden indien het gebrek voortduurt) en de aanwerving kan nooit leiden tot een vaste benoeming. Je hebt twee jaar de tijd om je diploma van leraar (pedagogisch bekwaamheidsbewijs) te behalen.

Heb ik een diploma van leraar nodig om les te geven in het hoger onderwijs?
Voor een statutaire onderwijsjob in een hogeschool op het niveau van professionele bachelor moet u minstens een diploma van het hoger onderwijs (volledig leerplan) bezitten. De hogescholen bepalen zelf de specificaties waarover iemand moet beschikken om een bepaald ambt te kunnen uitoefenen. Deze specificaties staan vermeld in de vacature. De praktijk wijst echter uit dat voor kandidaatstellingen in het hoger onderwijs het diploma van leraar vaak een extra troef betekent.

Kan je met een Vlaams diploma van leraar ook in Nederland les geven?
Er is geen verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat automatisch rechten creëert voor afgestudeerden lerarenopleiding. Volgens Europese richtlijnen worden diploma's voor gereglementeerde beroepen als gelijkwaardig aanvaard, tenzij er expliciete opleidingsverschillen zijn. Vlamingen hebben in theorie dezelfde rechten als Nederlanders met een gelijkaardig diploma en omgekeerd. Een eerste stap is om je Vlaams diploma van lerarenopleiding te laten erkennen in Nederland. Hun dienst heet Nuffic.

Kan je met een Vlaams diploma van leraar ook in Wallonië lesgeven?
Ja, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het taalexamen dat door de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt. Om in het Franstalige landsgedeelte te werken (of studeren) is het aangewezen om het NARIC-Centrum van de Franse Gemeenschap van België te contacteren:
Ministère de la Communauté française
Service général de l'Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique
Direction de la Réglementation
Rue A. Lavallée 1
B -1080 BRUXELLES
Contact: equi.sup@cfwb.be

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Anneleen Jachowicz
, tel. 09 264 6271