Sociaal-artistiek werk en de inzet op stedelijk samenleven. Tussen historische bepaaldheid en (pedagogische) verantwoording

Doctorand(us/a): Hanne Dewinter 
Omschrijving: Anno 2017 staat het sociaal-artistiek werk voor belangrijke uitdagingen, niet alleen in relatie tot de stedelijke context als interventieterrein, maar ook in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit als toonaangevende concepten. Migratie, pluralisering en toenemende diversiteit hebben het stadsbeeld grondig hertekend en maken gemeenschapsvorming of solidariteit op basis van een normatieve consensus niet langer mogelijk. Aan de hand van een multiple case study onderzoek in Brussel, wil dit project zich richten op de vraag welke onderliggende opvattingen over stedelijkheid en/of samenleven vormgeven aan huidige sociaal-artistieke praktijken en hoe deze praktijken zich (kritisch) verhouden tot sociale verhoudingen in een veranderende samenleving? Sociaal-artistiek werk wordt daarbij belicht vanuit een tweevoudige ontstaanscontext, in de spanning tussen het (historisch gegroeide) sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en een bredere, internationale tendens in de hedendaagse kunsten.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Lieve Bradt
Startdatum: februari 2017