Algemeen: facultaire diversiteitsteams

Facultaire diversiteitsteams

Om op facultair niveau een draagvlak voor diversiteit te kunnen creëren, is het aangewezen dat faculteiten beschikken over een goed uitgebouwde diversiteitsstructuur. In het uitgetekende model is geopteerd voor een uniforme structuur: in elke faculteit is een diversiteitsteam actief.

Voor het voeren van een slagkrachtig diversiteitsbeleid met een voldoende groot draagvlak, is immers een diversiteitsstructuur waar meerdere personeelsleden en studenten bij betrokken zijn het meest aangewezen.

Opdracht

 • Het diversiteitsteam heeft als opdracht om het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau.
 • De leden van het diversiteitsteam staan mee in voor het bekendmaken en de draagvlakverbreding van het diversiteitsthema.
 • Het diversiteitsteam kan zowel concrete acties ontwikkelen als meer beleidsgerichte initiatieven nemen.

Samenstelling

Een diversiteitsteam bestaat uit een vaste kern van personeel en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema.
Binnen deze vaste kern onderscheiden we 3 specifieke functies:

1. Een diversiteitscoördinator – Prof.dr. Jinske Verhellen

 • Behartigt en verankert het diversiteitsthema binnen de reguliere structuren en overlegorganen van de faculteit
 • Staat in voor de draagvlakverbreding en ondersteuning van het facultair diversiteitsbeleid
 • Staat in voor de communicatie en rapportering over het facultaire diversiteitsbeleid
 • Is verantwoordelijk voor de aanstelling van de leden van het diversiteitsteam
 • Werkt samen met de leden van het diversiteitsteam een facultair diversiteitsbeleid uit
 • Coördineert specifieke initiatieven in het kader van het diversiteitsbeleid
 • Coördineert het overleg van het diversiteitsteam
 • Maakt deel uit van de interfacultaire stuurgroep diversiteit

2. Eén aanspreekpunt diversiteit – diversiteitscommissie

 • Is het facultair aanspreekpunt voor studenten en personeel inzake diversiteitsgebonden materie
 • Heeft een signaalfunctie ten aanzien van de diversiteitscoördinator en leden van het diversiteitsteam
 • Voert specifieke diversiteitsacties uit
 • Spoort samen met de leden van het diversiteitsteam good practices en opportuniteiten op
 • Geeft input bij een beleidsmatige aanpak van het facultair diversiteitsbeleid
 • Neemt deel aan het overleg van het diversiteitsteam
 • Maakt deel uit van het interfacultair netwerk diversiteit

3. Een meldpunt diversiteit – Het Monitoraat

 • Is het facultair meldpunt voor studenten inzake diversiteitsgebonden materie
 • Heeft een signaalfunctie ten aanzien van de diversiteitscoördinator en leden van het diversiteitsteam
 • Spoort samen met de leden van het diversiteitsteam good practices en opportuniteiten op
 • Geeft input bij een beleidsmatige aanpak van het facultair diversiteitsbeleid
 • Neemt deel aan het overleg van het diversiteitsteam
 • Maakt deel uit van het interfacultair netwerk diversiteit

Diversiteitsteams hebben bij voorkeur een flexibele samenstelling: naast een vaste kern van leden bestaande uit ZAP, AP, ATP en studenten, kan het diversiteitsteam interne en externe experten aanspreken om het diversiteitsteam tijdelijk en/of in functie van een bepaald thema te versterken. Daarnaast kunnen de diversiteitsteams rekenen op ondersteuning, coaching en begeleiding van de centrale beleidscel Diversiteit en Gender (directie Bestuurszaken).