Facultaire Valorisatiegroep

Doel

De facultaire valorisatiegroep adviseert de faculteit over aangelegenheden die verband houden met de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek aan onze faculteit. De valorisatiegroep geeft onder andere advies over:

 • de mate waarin het onderzoek aan de faculteit maatschappelijke impact heeft of zou kunnen hebben;
 • mogelijke onderzoekslijnen -thema's of -projecten die maatschappelijke impact zouden kunnen genereren;
 • mogelijkheden en kanalen om maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen.

Samenstelling

 • Ann Lukowiak | referentiemagistraat
 • Annelies D’Espallier | Ombudsvrouw gender, Vlaamse Ombudsdienst
 • Dirk Leestmans | Journalist, VRT
 • Eddy De Raedt | Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie | Kabinetschef bij de directeur generaal van de federale gerechtelijke politie
 • Esther De Smet | Beleidsadviseur onderzoeksbeleid, UGent
 • Johan Callewaert | Deputy Registrar, EHRM
 • Joséphine Moerman | Rechter, Grondwettelijk Hof
 • Julie Dutordoir | Directeur-generaal, Instituut voor Bedrijfsjuristen
 • Karen Curé | TechTransfer UGent
 • Kati Verstrepen | Voorzitter, Liga voor Mensenrechten
 • Maarten De Waele | Coördinator Preventie Gewelddadige Radicalisering en Polarisering VVSG
 • Marjan Doom | Directeur, Gents Universiteitsmuseum
 • Myriem El-Kaddouri | Advocaat
 • Paul Nihoul | Rechter, Hof van Justitie
 • Paul Rietjens | Gewezen Directeur-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Stefan Pieters | Bestuurder, Orde van Vlaamse Balie

Annelies D’Espallier - Ombudsvrouw gender, Vlaamse Ombudsdienst

Ik ben jurist met een doctoraat na een proefschrift over handicap. Mijn aandacht gaat uit naar het publiek recht, het antidiscriminatierecht, gelijke kansen en breder naar de mensenrechten. Ik combineer dat met interesses voor onder meer sport(recht), onderwijs(recht) en bemiddeling. Ik werk al enige jaren in een gelijkheidsorgaan bij het Vlaams Parlement: de genderkamer. De laatste jaren bleef ik academisch werk combineren met het werk in de praktijk. Ik schreef zo onder meer over gender en sport en over mogelijke mensenrechtenschendingen in de residentiële ouderenzorg. Dat werk is gevarieerd en bevat – behalve onderzoek en schrijven- ook dingen als communicatie, interpretatie, bemiddeling enzomeer. Ik vertaal het gelijkheidsbeginsel naar concrete cases, naar concrete mensen en ook weer terug naar de politieke wereld. Ik ben beschikbaar voor overleg over al die thema’s.

Johan Callewaert - Deputy Registrar, EHRM

Ik ben graag bereid mijn kennis en ervaring als adjunct-griffier Grote Kamer bij het Europees Hof voor de rechten van de mens in te zetten voor het adviseren van leden van de UGent bij onderzoek op het gebied van de Europese grondrechten, daarin inbegrepen ook onderzoek met betrekking tot de wisselwerking tussen het EVRM en het recht van de Europese Unie.

Kati Verstrepen - Voorzitter, Liga voor Mensenrechten

Advocaat aan de balie provincie Antwerpen sedert 1998, gespecialiseerd in het migratierecht 

Voormalig bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en stafhouder, bijzondere interesse voor de toegang tot het beroep van advocaat en de toegang tot het recht voor de rechtzoekende

Voorzitter van de vzw Nansen asbl, een organisatie die zich toelegt op de juridische bijstand aan vreemdelingen in administratieve detentie

Voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, organisatie die zich inzet voor de promotie en de bescherming van mensenrechten.

Ann Lukowiak, referentiemagistraat mensenhandel

Expertise en interesses:

 • Referentiemagistraat sinds 2009 voor Mensenhandel, Mensensmokkel, Beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van kinderen (kinderporno)
 • Zedenzaken
 • Internationale samenwerking
 • Migratiefraude (door huwelijk, samenwonen, erkenning kind)

Dirk Leestmans - Journalist, VRT

Ik werk als journalist voor VRT Nieuwsdienst. Heb een bijzondere interesse voor het gevangeniswezen, forensische psychiatrie (internering), terrorisme, georganiseerde misdaad, inlichtingendiensten …

Ik volg deze thema’s vooral via de (nationale en internationale) media.

Naast het inhoudelijke ligt mijn expertise als journalist voor een massamedium in het toegankelijk maken van deze thema’s (naar vorm en inhoud) voor een breed publiek.

Eddy De Raedt - Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie | Kabinetschef bij de directeur generaal van de federale gerechtelijke politie

Expertise:

 • grondige kennis van de politiefunctie in ons land, zowel vanuit managerial oogpunt (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, met koppeling tussen strategische doelstellingen en budgettaire middelen) als juridisch oogpunt . Zeer degelijke kennis omtrent de verschillende actoren in het politioneel werkveld (politiediensten, overheden, zowel gerechtelijk als bestuurlijk)
 • grondige kennis van de manier waarop criminele fenomenen kunnen aangepakt op politioneel vlak, vanuit de invalshoek "integrale en geïntegreerde" veiligheidszorg. Deze kennis is vooral opgebouwd rond de problematiek van georganiseerde eigendomscriminaliteit en de strijd tegen terrorisme
 • praktijkervaring in publiek private samenwerkingsvormen tussen politie en private partners (met name actoren uit de private veiligheid)

Interessevelden:

 •  invloed van technologie op politiewerking (dan in het bijzonder op het vlak van big data)
 •  politionele organisatiemodellen uit het buitenland
 • politionele strategiëen tegen onveiligheid

Maarten De Waele - Coördinator Preventie Gewelddadige Radicalisering en Polarisering VVSG

Doctor in de Criminologische wetenschappen, gedoctoreerd met bijdrage “Angry White Rebel: study on the mechanisms and processes of participation in extreme-right groups”

Lid raad van bestuur centrum voor politiestudies en co-voorzitter onderzoekslijn “Lokaal integraal veiligheidsbeleid”

Expertise & interesse: (preventie van) extremisme, polarisering, (online) haatspraak, racisme, discriminatie, desinformatie, complottheorieën, lokaal integraal veiligheidsbeleid, lokaal sociaal beleid, integratie, inburgering, samenleven in diversiteit, …

Joséphine Moerman - Rechter, Grondwettelijk Hof

Paul Nihoul - Rechter, Hof van Justitie

Voordien, voltijds Hoogleraar Europees recht aan de Université catholique de Louvain, en deeltijds Jean Monnet Bijzonder Hoogleraar Europees recht van de informatie maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen, Nederland

Julie Dutordoir - Directeur-generaal, Instituut voor Bedrijfsjuristen

Als Directeur-generaal van het Instituut voor bedrijfsjuristen, draag ik bij aan de verdere realisatie van de missie van dit Instituut: een dynamisch, sterk, klantgericht en performant IBJ, waarin alle leden centraal staan en waar de belangen van dit mooie beroep worden behartigd.

Dit doe ik door bruggen te slaan met de maatschappij, de politieke en academische wereld en onze strategische partners.

Monica De Jonghe - Directeur-generaal, Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB)

Van 2005 tot en met september 2018: Eerste Adviseur bij het Competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB), met een ruime expertise in meerdere domeinen van het arbeids-en sociale zekerheidsrecht, zowel Belgisch als Europees, zoals het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden, work-life balance, diversiteit en niet-discriminatie, Europees sociaal beleid, sociale zekerheid en migratie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale fraude en privacy. Lid van de Nationale Arbeidsraad en Ondervoorzitster van het dagelijks bestuur. Gewezen lid van het Beheerscomité RVA.

Myriem El-Kaddouri - Advocaat

Opleiding: Master rechten (2017) en master bedrijfseconomie (2019).

Werk: Jonge advocate aan de balie van Gent, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en gezondheidsrecht.
Andere activiteiten: Schrijft (opinie)stukken over diversiteit, social justice en mental health.

Stefan Pieters - Bestuurder, Orde van Vlaamse Balie

Advocaat te Brugge sinds 1997 en bestuurder Orde van Vlaamse Balies sinds 2013.

 • Bezig met en geïnteresseerd in de stage en de beroepsopleiding, en bij uitbreiding dus ook met en in de opleiding rechten
 • Ook zeer geïnteresseerd in training (lees: levenslang leren)
 • Bezig met en geïnteresseerd in toegang tot het recht, dus eerste- en tweedelijnsbijstand
 • Ook interesse in het omgaan met geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder in het kader van de wet op de bescherming van de geesteszieke

Paul Rietjens - Gewezen Directeur-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ik ben ere-Directeur-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken (met pensioen sinds mei 2019)

In die functie, die ik de laatste 12 jaar van mijn carrière uitoefende, gaf ik leiding aan vier directies, respectievelijk bevoegd voor nationaal recht, voor Europees recht, voor internationaal publiek recht en voor verdragen. In de meer dan 25 jaren ervoor oefende ik op Buitenlandse zaken verscheidene andere functies uit die o.a verband hielden met VN-dossiers, mensenrechten, Europese zaken, consulaire zaken en terrorisme (voor meer info: zie “Short CV” in bijlage)

Op dit ogenblik ben ik nog steeds (sinds 2007) lid van de "Beroepskamer der Europese Scholen”, een administratief rechtscollege.

Verder werd ik recentelijk (december 2020) verkozen om vanaf 1 januari 2021 als Belgisch expert te zetelen in het “Comité sociale rechten” van de Raad van Europa (mandaat van 6 jaar)

Mijn expertise en interesses situeren zich in de domeinen van internationaal publiek recht, internationaal humanitair recht, mensenrechten, Europees (institutioneel) recht, diplomatiek recht, consulair recht en verdragsrecht

Op uitnodiging:

Karen Curé, TechTransfer UGent

Expertise: Vlaamse financieringskanalen voor projecten waarin valorisatie belangrijk is, voornamelijk: VLAIO (Baekelandmandaten, Innovatiemandaten, O&O, ICON, TETRA, Landbouw, COOCK) en FWO (SBO, TBM, SB).

Ik geef opleidingen, trainingssessies en infosessies over of in verband met  bovenstaande programma’s voor zowel projectaanvragers als voor kandidaten. Ik geef eerstelijnsadvies over intellectuele eigendomsrechten (octrooien, auteursrechten: software, databanken..) en hoe je hiermee kan omgaan indien je onderzoeksresultaten valoriseert.

Jaarlijks organiseer ik de TT-Skills (TechTransfer-skills; voor alle faculteiten; november) en de KT-Skills (knowledge transfer skills; specifiek voor alfa-faculteiten en hogesholen, juni) waarin verschillende aspecten van economische en maatschappelijk valorisatie aan bod komen.

Mijn interesse: Zien en ervaren hoe Vlaamse financieringskanalen kunnen ingezet worden in valorisatieprojecten van alfa-faculteiten.

Esther De Smet - Beleidsadviseur onderzoeksbeleid, UGent

Marjan Doom - Directeur, Gents Universiteitsmuseum

Marjan Doom verrichtte als dierenarts onderzoek op de anatomie van het bloedvatenstelsel. Vandaag exploreert ze als directeur van het GUM (Gents Universiteitsmuseum) de taal tussen wetenschap, kunst en samenleving. Als curator zoekt ze de dialoog met kunstenaars op. Ze wil bezoekers de schoonheid van het wetenschappelijk proces laten ervaren in al zijn kwetsbaarheid en menselijkheid. Haar tentoonstellingen onderschrijven in die zin ook de kracht van het wetenschappelijk denken en trachten de wetenschappelijke geletterdheid aan te scherpen. De missie van het GUM en haar maatschappelijke rol focussen dan ook op de vertaalslag van het wetenschappelijk denken en proces naar een publiek, eerder dan het populariseren van onderzoeksresultaten. Ze is lid van de Jonge Academie sinds 2019.