ConnecTT

ConnecTT projecten vormen een financieringskanaal voor projecten waarbij samengewerkt wordt tussen minstens twee AUGent associatiepartners.

ConnecTT

Er wordt gestart vanuit innovatieve onderzoeksresultaten of een proof-of concept bij één van de Associatiepartners. (Artevelde, HOGENT, Howest, UGent) De unieke combinatie van kennis, expertise en middelen aanwezig bij de verschillende partners dragen bij tot het uitwerken van een innovatief concept met het oog op economische valorisatie. Deze projecten bieden een instapmodule waarbinnen het valorisatietraject geïdentificeerd en geïnitieerd wordt.

Doelstellingen die beoogd kunnen worden binnen ConnecTT projecten:

  • het behalen van technische proof-of-concept;
  • de oplevering van functionele prototypes en demonstratoren die toelaten om op korte termijn valorisatie te realiseren of om een duidelijk valorisatietraject te definiëren;
  • het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsstudie;
  • het (laten) aanleveren van bijkomende data tijdens het prioriteitsjaar ter versterking van een ingediende octrooi-aanvraag met als doel het leveren van de proof-of-concept;de identificatie van een potentiële(niche)markt/partner met de specificaties waaraan valoriseerbare technologie moet voldoen en de haalbaarheid/relevantie hiervan binnen een academische context;
  • de identificatie van een licentie-opportuniteit, inclusief de vereiste modaliteiten en specificaties die verder uitgewerkt moeten worden om de AUGent positie te versterken voor het opstarten van licentie-onderhandelingen.
  • de voorbereiding op een groter valorisatieproject ondersteund door subsidiëring via IOF of andere valorisatiegedreven financieringskanalen.


ConnecTT-projecten dienen gericht te zijn op het genereren van inkomsten uit valorisatie, waarbij gestreefd dient te worden naar het genereren van een positief rendement op de geïnvesteerde IOF-middelen.

Projectvoorstellen die geen duidelijk meetbaar valorisatieobjectief voor ogen hebben, kunnen niet voor financiering in aanmerking genomen worden. De economische valorisatie die desgevallend kan voortvloeien uit ConnecTT-projecten hoeft niet noodzakelijk in Vlaanderen te gebeuren.

Contacteer de IOF-projectcoördinatoren voor meer informatie: