Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie aan de Faculteit Wetenschappen

Vakgroep/dienst:  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be)
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel (sandra.vangestel@ugent.be), Pieter De Clercq (pieter.declercq@ugent.be)

Geef een korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Met dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de Associatie UGent verder in de schijnwerpers plaatsen. We geloven dat actieve communicatie m.b.t. onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. We proberen daarbij de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, bij dit proces te betrekken. We streven daarbij steeds naar laagdrempelige participatieve acties zoals een facultaire studentenwedstrijd rond onderwijsinnovatie en een aantal lunches rond onderwijsinnovatie (Broodje Martinnovatie), waarbij sprekers hun praktijkervaringen rond een welbepaald thema naar voor brengen, het actief verspreiden van de oproep voor onderwijsinnovatieprojecten, de brainstorms met alle verschillende opleidingscommissies, de tandem website/nieuwsbrieven,… Doelgroep voor de nieuwsbrief en de Broodjes Martinnovatie betreft alle docenten binnen de Associatie UGent. Op langere termijn beogen de acties de continue talentontwikkeling van studenten en personeel m.b.t. onderwijs.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’

Een aantal Broodjes Martinnovatie zullen kaderen in één van de twee thema’s:

 • Stages: goede praktijken aan de faculteit Wetenschappen
  Alle opleidingen die stages organiseren zullen samengebracht worden voor uitwisseling van goede praktijken.
 • Alumni: levendige link met het werkveld
  Alumni worden uitgenodigd om te komen getuigen over hun loopbaan en de link met hun genoten opleiding. Dat kan via een ‘live’ getuigenis of een video-opname.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

De aanwezigheidslijsten van de Broodjes Martinnovatie van de voorbije jaren toont aan dat ongeveer de helft van de deelnemers komt van buiten de faculteit Wetenschappen. Deze middagseminaries bereiken dus docenten van zowat alle faculteiten van de UGent en ook van de associatiepartners Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. Het betreft dus, in toenemende mate, een faculteitsoverschrijdend initiatief.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Voortraject oproep onderwijsinnovatieprojecten

Voorafgaand aan de eigenlijke oproep voor het indienen van onderwijsinnovatieprojecten worden in de loop van juni en juli systematische brainstorms georganiseerd met de onderwijsondersteuners van alle opleidingen. Naast de lesgevers, worden ook assistenten aangesproken, die instaan voor de begeleiding van werkcolleges/practica en vanuit die invalshoek voorstellen met betrekking tot onderwijsinnovatie formuleren. Soms wordt er een algemene brainstormsessie georganiseerd, waarop alle lesgevers uitgenodigd worden, ofwel worden de opleidingscommissies van de verschillende opleidingen gevraagd de oproep te agenderen op een vergadering in augustus/september. De studentenvertegenwoordigers in die commissies vertolken daarbij de stem van de student. Op deze vergaderingen geven de projectmedewerkers OI toelichting bij een aantal inhoudelijke en vormelijke thema’s m.b.t. OI. Ook een aantal studentenverenigingen worden uitgenodigd mee na te denken over mogelijke onderwijsinnovatieve projecten. De bedoeling is sluimerende ideeën op te pikken, specifieke onderwijsproblemen op te vangen en te vertalen in kwaliteitsverbeterende OI-projecten. Indien relevant, wordt een enquête rondgestuurd om het draagvlak rond bepaalde thema’s in kaart te brengen. De aanpak is dus eerder bottom-up dan top-down en probeert zoveel mogelijk te vertrekken van concrete problemen/knelpunten/aandachtspunten die docenten ervaren.

Studentenwedstrijd: Pimp Your Campus

Pimp your Campus - 300pxDeze wedstrijd wordt in 2017 reeds voor de derde keer georganiseerd en is ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. De studenten van de faculteit Wetenschappen worden op speelse wijze uitgedaagd om na te denken over het onderwijs dat ze genieten en mogelijke innovaties voor te stellen.
In 2017 willen we de formule graag wat opentrekken naar de invulling van de Campus Sterre. De Campus Sterre is thuis voor de meeste opleidingen van de faculteit Wetenschappen. De campus beschikt over veel open ruimte en groen maar mist charme en slaagt er niet in een campus-sfeer te creëren. Bedoeling van dit project is om studenten te laten nadenken over ingrepen aan de campus Sterre waardoor het ‘wij’-gevoel toeneemt. Bij de opzet en de promotie wordt nauw overleg gepleegd met de bestaande studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers
Concreet denken we aan ingrepen rond een aantal mogelijke thema’s:

 • ontmoeting (bv. over de opleidingen heen, tussen studenten, tussen prof en docent, met social-profit, met bedrijven...)
 • duurzaamheid (multidisciplinair, mobiliteit, afval, grondstoffen,...)
 • community service learning (maatschappelijk relevante dienstverlening)
 • esthetiek (een ingreep om de campus visueel te verfraaien)
 • beweging

Studenten worden op ludieke wijze uitgedaagd om rond deze thema’s aan de slag te gaan. Ze sturen een bondig voorstel in dat door een deskundige jury beoordeeld wordt. De winnaar krijgt een tablet. De beste ideeën worden gecommuniceerd aan de decaan en alle bevoegde instanties zoals DGFB, Transitie UGent, milieudienst, sportdienst,…

Broodjes Martinnovatie

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Hierbij worden actuele thema’s met betrekking tot onderwijsinnovatie behandeld. Ze zijn gericht aan lesgevers binnen de Associatie UGent en zijn praktijkgericht en laagdrempelig. We streven naar minstens 6 Martinnovatie-lunches in 2017. Het zijn vooral de promotoren van de onderwijsinnovatieprojecten, die komen getuigen over het door hen uitgevoerde OI-project.

Er zal een greep gedaan worden uit de volgende thema’s:

 • Toetsbeleid en evaluatie (ook tussentijdse evaluatie)
 • Stages
 • Winnaars Innoversity challenge: gamified Learning en Vesta: online infrastructuur
 • Mogelijkheden van virtual reality (VR) in universitair onderwijs (o.a.: de relativiteitstheorie in virtual reality)
 • Constructive alignment
 • Demonstratie LabBuddy: LabBuddy is een e-learningtool voor het practicum
 • De projecten uit de open interfacultaire oproep
 • Flipped Classroom: praktijkverhaal uit de Howest

Deze Broodjes Martinnovatie worden zoveel mogelijk ingericht volgens het flipped-classroom principe: deelnemers die zich inschrijven ontvangen een week voorgaand aan het evenement een inhoudelijke opdracht aansluitend bij het thema. Bedoeling is daardoor het niveau van interactie tijdens de seminaries op te krikken en in te kunnen spelen op specifieke verwachtingen van de deelnemers. Voor de promotie van de seminaries worden tevens de bedrijfswebsite Yammer en de icto-website gebruikt. Streefdoel is steeds minstens 50 aanwezigen.
Een overzicht van de voorbije Broodjes Martinnovatie inclusief korte inhoud is te vinden via:
http://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/onderwijsinnovatie/broodjesmartinnovatie/overzichtbroodjesmartino.htm

Organisatie van een workshop Camtasia Studio

Camtasia Studio is screencapture software die toelaat kennisclips op te nemen, te monteren en te publiceren. DICT ondersteunt het gebruik ervan door het gratis ter beschikking stellen van licentiecodes. Er zal een hands-on workshop georganiseerd worden om het gebruik van de software toe te lichten.

Website/Nieuwsbrief

De combinatie van website en nieuwsbrief laat toe op transparante wijze onderwijsinnovatie aan de faculteit Wetenschappen zichtbaar te maken. De webpagina’s vormen een overzicht van de activiteiten/projecten en fungeren daarbij zowel als archief als inspiratiebron. We streven naar een 5-tal nieuwsbrieven in 2017.

Beheer multimedia uitleendienst

Om het gebruik van onderwijsondersteunende tools door de docenten te faciliteren beschikt de faculteit over een multimedia uitleendienst. Deze uitleendienst omvat o.a. video-opname materiaal, 26 tablet PC’s, een mobiel 3D-projectiesysteem, een 3D-camera, een document camera, 200 stembakjes, een mobiel geluidsversterkingssysteem voor excursies, etc. Alle lesgevers van de faculteit kunnen dit materiaal ontlenen op aanvraag. Het aankopen, onderhouden, technisch ondersteunen, reserveren van de materialen behoort tot het takenpakket van de projectmedewerkers onderwijsinnovatie.